Nalalaman ba ni Satanas Ang Nasa Puso ng Tao?

Nalalaman ba ni Satanas Ang Nasa Isip

Tanong: “Nalalaman po ba ni Satanas ang nilalaman ng ating puso?” – Just Nar (@blizzjonar)

Sagot ni Bro. Eli: “@blizzjonar Dios lang ang nakakaalam Jeremias 17:9-10 si Satanas nagmamatyag lang.”

Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam? Akong Panginoon, ay sumisiyasat ng pagiisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawa’t tao ng ayon sa kanikaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanikaniyang mga gawain. (Jeremias 17:9-10)